Játékszabályzat

Játékszabályzat- Sunsol

 

A játék elnevezése, a játék szervezése, a játék meghatározása

A játék elnevezése: „Instagram Nyereményjáték – Kövess, kommentelj és nyerj!!” (a továbbiakban: Játék).

 

A Játék szervezője: Adrienne Feller Cosmetics Zrt.

 

Székhely: 5126 Jászfényszaru, Albert Einstein út 3.

 

Cégjegyzékszám: 16-10-001818

 

Adószám: 25401013-2-16

 

(a továbbiakban: Szervező)

 

A játék meghatározása: Szervező nyereményjátékot hirdet melyben a játékos vállalja, hogy a www.instagram.com címen elérhető közösségi portálon (a továbbiakban: Instagram, vagy közösségi portál) a játék időtartama alatt „Követés” („Follow”) kapcsolatot alakít ki az Szervező „adriennefeller_official” elnevezésű Instagram oldalával, és megjelöl egy személyt a feltett kérdésre vonatkozóan, kommentben válaszol. A kommentelők közül kerülnek ki a nyertesek. A nyereményjátékot és a sorsolást az Instagram és a random.org rendszerén keresztül bonyolítja, de ahhoz az Instagramnak és a random.org-nak nincs köze. Jelen nyereményjátékot az Instagram semmilyen formában nem támogatja, nem hagyta jóvá, illetőleg nem kezeli, azzal összefüggésbe nem hozható. A nyereménnyel kapcsolatos adófizetési kötelezettségnek a Adrienne Feller Cosmetics Zrt. a hatályos jogszabályoknak megfelelően eleget tesz. A Szervező a nyereményt a Nyertessel egyeztetett módon adja át. A Szervező kijelenti, hogy az általa meghirdetett jelen Játék nem tartozik a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXXIV. hatálya alá. A Nyereményjátékkal kapcsolatos információk megtalálhatók a https://panarom.hu/jatekszabalyzat/oldalon, illetve az marketing@adriennefeller.hu e-mail címen. Szervező bármikor jogosult a jelen Játékszabályzatot módosítani, amely a módosított szabályzat fenti honlapon történő közzétételével lép hatályba.

 

A Játékban részt vevő személyek:

A Játékban részt vehet minden 18. életévét betöltött cselekvőképes internet- felhasználó természetes személy, aki Magyarországon tartózkodási- vagy lakóhellyel rendelkezik (a továbbiakban: Játékos). A Játékban a Szervező és a Lebonyolító tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, valamint mindezen személyek Ptk. 8:1.§ (1) 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói, valamint a promóció kapcsán a Szervező vagy a Lebonyolító megbízásból tartalmat készítő influencerek nem vehetnek részt. A Játékos a nyereményjátékban való részvétellel elismeri, hogy teljes körűen megismerte a Játékszabályzatot és azt feltétel nélkül elfogadja. Amennyiben a Játékos a Játékszabályzatot vagy annak bármely rendelkezését nem fogadja el, valamint azzal kapcsolatban kifogást emel, a Játékban nem jogosult részt venni, illetve a Játékból automatikusan kizárásra kerül. A Játék lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen Játékszabályzat szerint történik. Amennyiben a Játékszabályzat valamely kérdést nem szabályoz, úgy a hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

 

A Játék időtartama, nyeremények:

A Játék időtartama: A Játék 2019. 06. hónap 10. nap 10.00 órától 2019.06. hónap 16.nap 23:59 percig tart. A Nyertesek nevét a sorsolást követően Instagram tesszük közzé. A Nyerteseknek az értesítéstől számított 30 munkanapon belül fel kell venniük privát Instagram üzenetben a kapcsolatot adategyeztetés, illetve a nyeremény átadási formájának egyeztetése céljából a marketing@adriennefeller.hu e-mail címen.

 

Nyeremények:

 

A Játék nyereményeit a Adrienne Feller Cosmetics Zrt. (Székhely: 5126 Jászfényszaru, Albert Einstein út 3.; Cégjegyzékszám: 16-10-001818; Adószám: 25401013-2-16) ajánlotta fel.

 

A nyeremények: 2 db Sunsol ajándékcsomag, melynek tartalma:

1 db Sunsol naptej spf 15

1 db Sunsol bronz napolaj

vagy

1 db Sunsol naptej spf 25

1 db  Sunsol hűsítő testbalzsam

 

A nyeremények nem átruházhatóak, készpénzre nem válthatók. A Játék során valamennyi nyeremény esetében pótnyerteseket nem hirdetünk, amennyiben az alább felsorolt okok miatt a kisorsolt Játékos nem jogosult a nyereményre.

 

A Nyertes nem jogosult a nyeremény átvételére, ha: a Lebonyolító megkeresésére 30 munkanapon belül nem válaszol; ha nem lehet felvenni a Nyertessel Instagram komment vagy komment válasz formájában a kapcsolatot; ha a Nyertes úgy nyilatkozik, hogy a nyereményt nem tudja vagy nem akarja átvenni. ; ha egyértelműen bizonyítható, hogy több és/vagy hamis regisztrációval vett részt a Játékban, mellyel jogosulatlan előnyre tett szert; egyértelműen bizonyítható, hogy a Játék menetét/eredményét bármilyen módon befolyásolni próbálja; jelen Játékszabályzat bármely pontját megsérti; amennyiben a személyes adatok kezelése kapcsán a hozzájárulás visszavonása a Játék Időtartama alatt, illetve a Nyeremény átadása előtt történik, a Játékban a Játékos nem vesz részt, illetve a Nyereményre való jogosultságát elveszti. A Nyeremény átadását követően a Játékos nem tehet olyan nyilatkozatot, mely jelen Játékszabályzatba foglalt vállalásával ellentétes.  A Játék Nyereményét csak olyan Játékos nyerheti meg és kaphatja meg, aki a Játék Időtartama alatt és a sorsolás időpontjában is még élő Instagram regisztrációval rendelkezik.

 

Nyertesek értesítése

A Nyertesekkel a Lebonyolító Instagram privát üzenet formájában veszi fel a kapcsolatot. A Nyertes vállalja, hogy Instagram privát üzenet formájában történt értesítés után 30 munkanapon belül a adriennefeller_official Instagram profiljára küldött privát üzenetben adategyeztetés céljából felveszi a kapcsolatot a Lebonyolítóval. A Nyertes a sikeres kapcsolatfelvételt követően minden levélváltás után 5 munkanapon belül köteles reagálni a Szervező, illetve a Lebonyolító üzenetére. Amennyiben ez nem történik meg, a Nyertes elveszti a jogosultságát a Nyeremény átvételére. Amennyiben a Nyertessel nem sikerül felvenni a kapcsolatot vagy a Nyertes nem teljesíti a Játékszabályzatban foglalt feltételeket, a Nyereményre való jogosultságát minden további értesítés nélkül, a kapcsolatfelvételre megadott határidő eredménytelen elteltét követően elveszti. A Nyereményre való jogosultság megállapításához, valamint a Nyeremény átadása körében a Nyertes személyének kétséget kizáró megállapításához, illetve ellenőrzéséhez a Szervező és a Lebonyolító kötelezheti a Nyertest személyazonosságának igazolására. A nyereménnyel kapcsolatos adófizetési kötelezettségnek a Adrienne Feller Cosmetics Zrt. a hatályos jogszabályoknak megfelelően eleget tesz. A Szervező a nyereményt a Nyertessel egyeztetett módon adja át. A Nyertesek jogosultak a nyereményekről lemondani legkésőbb a nyeremények sorsolását követő 30 munkanappal bezárólag a Szervezőnek küldött e-mailben az alábbi e-mail címre: marketing@adriennefeller.hu

 

A Nyereményjátékkal kapcsolatos információk megtalálhatók a https://adriennefeller.com/jatekszabalyzat/, illetve az marketing@adriennefeller.hu e-mail címen. A Szervező bármikor jogosult a jelen Játékszabályzatot módosítani, amely a módosított szabályzat fenti honlapon történő közzétételével lép hatályba.

 

A Nyeremény kézbesítése

A Nyertes a nyereményt a Szervezőtől a kapcsolatfelvétel során megadott postai címen, vele előre egyeztetett időpontban, postai küldemény (csomag) formájában kapja meg a sikeres adategyeztetés befejezését követő legkésőbbi 60. munkanapon. A Játékosok kötelesek az e Játékszabályzatban foglalt feltételeknek maradéktalanul megfelelve együttműködni a Nyeremények átvétele érdekében. Amennyiben ennek nem tesznek eleget és a Nyeremény átvétele emiatt meghiúsul, a Nyeremény a továbbiakban nem vehető át és a Szervezőt, ill. a Lebonyolítót semmilyen felelősség nem terheli ezzel kapcsolatban.

 

A Szervező, Lebonyolító felelőssége

A Szervező, Lebonyolító kizárja felelősségét különösen a Játékosok téves, pontatlan vagy hiányos adatszolgáltatásából, , a Játékos internet-hozzáférésének bármely műszaki vagy egyéb okból felmerült, tartós vagy átmeneti jellegű hibájából, valamint a Nyertes részére elektronikus úton keresztül elküldött értesítés Szervezőnek, Lebonyolítónak fel nem róható elvesztéséből, sikertelen kézbesítéséből, illetve annak késedelméből eredő, a Játékos vagy bármely harmadik személy által elszenvedett károk tekintetében.

 

Egyéb rendelkezések

A nyereményjátékot az Instagram semmilyen formában nem támogatja, azzal összefüggésbe nem hozható. A résztvevők a Játék során a Adrienne Feller Cosmetics Zrt. számára adják meg az adatokat, nem közvetlenül az Instagramnak. Szervező fenntartja Játékszabályzat változtatásának jogát.

 

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

 

A Játékban való részvétel és a Játék során megadott adatszolgáltatás önkéntes és megfelelő tájékoztatás birtokában történt. Az adatkezelés jogalapja a Játékos önkéntes, adatkezeléshez való hozzájáruló nyilatkozata, amely a Játékban való részvétellel a jelen szabályzat elfogadásával egyidejűleg megtörténik.

 

Azáltal, hogy a Játékos részt vesz a Játékban, önkéntes és kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Szervező, mint adatkezelő és a Lebonyolító, mint adatfeldolgozó az alábbi adatait, az alábbi célra és jogalapon kezelje, feldolgozza:

 

  1. Kezelt adat típusa Név, Postai cím Adatkezelés célja ▪ Játékos azonosítása ▪ Játékban való részvétel▪ Nyeremény kézbesítése ▪ Értesítés a nyereményről, kapcsolattartás a Játékkal és a nyereményekkel kapcsolatban ▪ Adójogi és közteher fizetési és bejelentési kötelezettség teljesítése ▪ Jog- és igényérvényesítés -Sorsolás lebonyolítása, nyertesként közzététel, Adatkezelés jogalapja GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontja szerinti hozzájárulás, Adatkezelés időtartama. A kezelt adatok a nyeremények átvételét követően haladéktalanul törlésre kerülnek, kivéve a pályázatokat (3. pont).

 

  1. Adatkezelés időtartama: A kezelt adatok a nyeremények átvételét követően haladéktalanul törlésre kerülnek.

 

III. Kezelt adat típusa Szállítási név (forrás: Játékos által megadott) Adatkezelés célja ▪ Nyeremény kézbesítése ▪ Jog- és igényérvényesítés Adatkezelés jogalapja GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontja szerinti hozzájárulás Adatkezelés időtartama A kezelt adatok a nyeremények átvételét követően haladéktalanul törlésre kerülnek Kezelt adat típusa Szállítási cím (forrás: Játékos által megadott) Adatkezelés célja ▪ Nyeremény kézbesítése ▪ Jog- és igényérvényesítés Adatkezelés jogalapja GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontja szerinti hozzájárulás. Adatkezelés időtartama: A kezelt adatok a nyeremények átvételét követően haladéktalanul törlésre kerülnek

 

A Szervező a Nyertes Játékos Instagram felhasználónevét, illetve annak Nyertes azonosítására alkalmas részletét teszi közzé a Szervező Instagram oldalán (https://www.instagram.com/adriennefeller_official/?hl=hu ) Instagram oldalán.

 

A Szervező és a Lebonyolító az adatkezelési műveleteket úgy tervezik meg és hajtják végre, hogy az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infótörvény), valamint a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendelete („GDPR”) és az adatkezelésre vonatkozó más szabályok alkalmazása során biztosítsák az érintettek személyes adatainak védelmét.

 

Az adatkezelő, adatfeldolgozó gondoskodik az adatok kockázattal arányos biztonságáról, továbbá megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az Infótörvény, a GDPR, valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.

 

Az adatkezelő, adatfeldolgozó az adatokat kockázattal arányos intézkedésekkel védik különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. Ennek keretében az adatkezelő, adatfeldolgozó az Ön személyes adatait jelszóval védett és/vagy titkosított adatbázisban tárolja, az adatvédelmi incidenseket folyamatosan monitorozza.

 

Az adatkezelő lehetőséget biztosít Önnek arra, hogy az Önről nyilvántartott személyes adatok kezeléséről tájékoztatást kérjen.

 

Az Ön adatkezeléssel kapcsolatos jogai:

 

Kérelmezhet az adatkezelőnél

 

  1. a) tájékoztatását személyes adatai kezeléséről, b) személyes adatainak helyesbítését, valamint c) személyes adatainak törlését vagy zárolását.

Ön az említett jogait a marketing@adriennefeller.hu e-mail címen előterjesztett kérelmében érvényesítheti.

 

Az Ön személyes adatait a Lebonyolító oldaláról az alábbi munkaköröket betöltő személyek kezelhetik: account manager

 

Az adatkezelő, ill. az adatfeldolgozó a saját adatkezelési tevékenységéért tartozik felelősséggel.

 

Kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az Ön általa, illetve az adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól kezelt adatairól,  az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. Az adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül, közérthető formában, az Ön kérelmére írásban megadni a tájékoztatást. A tájékoztatás ingyenes.

 

A tájékoztatást az adatkezelő csak a vonatkozó adatkezelési, adatvédelmi jogszabályokban meghatározott esetekben tagadhatja meg.

 

A Szervező a Játék sorsolásának alapjául szolgáló adatlistát a nyeremények átvételét követően haladéktalanul megsemmisíti.

 

A Játékos az adatkezeléssel kapcsolatos panaszával közvetlenül a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; telefon: +36-1-391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu) fordulhat, melynek elérhetőségei a következők:

 

Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf. 5 Telefon: +36 1 391 1400 Telefax: +36 1 391 1410 E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu Honlap: www.naih.hu

 

A Játékos jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – a Játékos lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. Az adatkezelő kérésre a Játékost tájékoztatja a jogorvoslat lehetőségéről és eszközeiről.

 

A Nyeremények után a Szervező a hatályos jogszabályok szerinti adóelőleget megállapítja, levonja, és megfizeti. A Nyeremények után esetlegesen fizetendő személyi jövedelemadó megfizetéséről a Szervező tájékoztatja a Nyertes Játékost, kérésre igazolást állít ki részére, amely kiállításához a szükséges adatokat (név, cím, adóazonosító jel, TAJ-szám, lakcím, születési hely-, idő, édesanyja neve) a Nyertes Játékos köteles a Szervező rendelkezésére bocsátani.

 

Szervező a jelen Játékszabályzat és a Játék menetének vagy a Játék bármely részletére kiterjedő egyoldalú változtatásának a jogát fenntartja. Amennyiben a Játék során visszaélések, vagy olyan magatartás gyanúja merül fel, amely visszaélésre adhat lehetőséget, a Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékot szüneteltesse vagy megszüntesse, illetve a visszaélést elkövető személyt a Játékból kizárja. Ilyen esetben a Szervező mindennemű felelősségét kizárja.

 

A Szervező nem vállal felelősséget azért, ha a Játék időtartama alatt az Instagram oldalai technikai okokból időszakosan nem érhető(ek) el. A Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék technikai infrastruktúrájának tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológiafüggvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősségét kizárja.

 

A jelen Játékra és Játékszabályzatra irányadó jog a magyar jog.

 

2019.06.06. Budapest

 

Adrienne Feller Cosmetics Zrt.