Játékszabályzat

„ADATFRISSÍTŐ” ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA
1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE

A „ADATFRISSÍTŐ” elnevezésű nyereményjáték (”Játék”) szervezője az Adrienne Feller Cosmetics Zrt. (székhely: 5126 Jászfényszaru, Albert Einstein út 3) (”Szervező és”).

2. A JÁTÉKBAN TÖRTÉNŐ RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI

2.1 A Játékban kizárólag az Európai Unió tagállamok 18. életévét betöltött cselekvőképes állampolgárai, valamint ezen állampolgárokkal egy tekintet alá eső cselekvőképes hozzátartozók és/vagy családtagok (”Játékos”) vehetnek részt, akik a Játék 3. pontban írt időtartama alatt

  •  a www.adriennefelle.com domain alatti weboldalon (a továbbiakban: ”Weboldal”) elérhető „ADATFRISSÍTŐ” játékban részt vesznek, azzal, hogy a Weoldalra saját profiljuk alá belépnek, ezzel elfogadva az Adatvédelmi tájékoztatót és Általános szerződési feltételeket és kifejezett hozzájárulásokat adva a személyes adataik Szervező általi kezeléséhez vagy vásárolnak az oldalon hozzászólást tesznek, és ezzel a Szervező rendelkezésére bocsátják a Weboldalon megadott adataikat, vagy
  •  a Weboldalon új felhasználóként regisztrálnak és
    belépésükkel vagy regisztrációjukkal elfogadják a jelen játékszabályzatban (”Játékszabályzat”) írt valamennyi feltételt (a továbbiakban együtt: ”Pályázat”).

2.2 A Játék időtartama alatt egy Játékos egy Pályázat beküldésére jogosult. A Játék nyelve: magyar.

2.3 Azok a Pályázatok, amelyek a Játékszabályzatban leírt alaki és tartalmi előírásoknak nem felelnek meg, a Játékból automatikusan kizárásra, míg az érvényes Pályázatok számítógépes rögzítésre kerülnek.

2.4 A Szervező a nem valós adatokat megadó résztvevőket kizárhatja a Játékból.

2.5 Szervező kizárólag azokat a Pályázatokat tekinti érvényesnek, amelyeket a Játékosok által regisztrált saját Weboldal profil megadásával küldenek be a Játékba, illetve saját e-mail címüket adják meg. Amennyiben a Játékos nem saját maga által regisztrált a Weboldalon és nem saját profilt vesz igénybe, illetve nem saját e-mail címét adja meg, a Játékkal kapcsolatos, Weboldal profil vagy e-mail fiók használat jogosultságából fakadó vitákkal kapcsolatban Szervező mindennemű felelősségét kizárja.

2.6 A Pályázat beküldésével a Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék technikai infrastruktúrájának tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, a hálózati leterheltség, a hálózati torlódás, a lefedettség, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősséget kizár.

2.7 A Pályázatokat a Játékszabályzat feltételeinek teljesítése végett a Szervező megvizsgálhatja, és amennyiben azok, illetve az azt beküldő Játékos bármely okból nem felel meg a Játékszabályzat feltételeinek, úgy az érintett Játékost a Játékból kizárhatja. A Szervező a kizárásról nem küld tájékoztatást, azonban erre irányuló érdeklődés esetén a Szervező tájékoztatást ad.

2.8 A Játékban nem vehetnek részt a Szervező, valamint a Játék szervezésében részt vevő egyéb szervezetek tulajdonosai, munkavállalói, vezető tisztségviselői, és mindezen személyek Ptk. 8:1.§ (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.
2.9 A Játékból kizárható minden olyan Játékos, aki a Szervező megítélése alapján tisztességtelen eszközöket alkalmaz a Játék során. A tisztességtelen magatartást tanúsító résztvevők vagy Játékosok kötelesek megtéríteni minden olyan kárt, amelyet a Játékkal összefüggésben a Szervezőnek okoztak.
2.10 A 2.9. pontban foglaltakkal összhangban Játékból – a Szervező megítélése alapján – kizárásra kerülhetnek azok a Játékosok, akik a Játék szellemével ellentétesen egy természetes személy neve vagy valamely kitalált fantázianév alatt csapatban, és/vagy nem valós weboldal profillal vesznek részt a játékban. Ilyen játékosoknak minősülnek például a sorsolásokon és egyéb nyereményjátékokon történő részvétel érdekében társult személyek, akik a nyeremények megszerzése érdekében összehangolják cselekményeiket és egy név alatt több személy teljesítményeit egyesítik, és ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi játékost. Ilyen személyeknek minősülnek továbbá, akik nem valós adatokkal vagy több, illetve hamis weboldal profillal vesznek részt a Játékban. A jelen pontban meghatározott, tisztességtelen magatartást tanúsító résztvevők vagy játékosok kötelesek megtéríteni minden olyan kárt, amelyet a Játékkal összefüggésben a Szervezőnek okoztak.

3. A JÁTÉK IDŐTARTAMA
A Játék 2017.április 25 . napján 17. óra 00 perctől 2017. május 25. napján 12 óra 00 percig tart.

4. A JÁTÉK MENETE, SORSOLÁS

4.1 A Játékos a www.adriennefeller.com oldalra történő belépéskor, regisztrációkor vagy vásárlás esetén azonnal bekerül a sorsolásba. Többszöri bejelentkezés/vásárlás nem növeli a Játékos nyerési esélyeit.

4.2 A Játék tartalma a következő:
Lépj be vagy regisztrálj weboldalunkra vagy vásárolj oldalunkon és nyerd meg a 10 db közel 20 000 Ft értékű Adrienne Feller csomag egyikét.

4.3 Szervező a Játék teljes időtartama alatt 2017. május 25. napján 12 óra 00 percig beérkezett érvényes Pályázatot beküldő Játékosok közül 2017. május 25. napján 14 óra 00 perckor a véletlenszerűség elvének eleget tevő gépi sorsolással összesen 10 ( tíz ) darab nyertes Játékost sorsol ki. A nyertes Játékos az 5.1 pontban feltüntetett nyeremények egyikét nyeri meg. A sorsolás helyszíne a Szervező fióktelepe (cím: 1036 Budapest, Perc utca 2. ).

4.4 A sorsoláson a Játék időtartama alatt érvényes Pályázatot beküldő minden Játékos kizárólag egy Pályázattal vesz részt.

4.5 Szervező a sorsolást követően, 2018. május 25. napján legkésőbb 22 óra 00 percig a regisztráció során megadott e-mailben értesíti a nyerteseket, amelyhez a Játékosok a Játékban való részvételükkel feltétel nélkül és kifejezetten hozzájárulnak.

5. NYEREMÉNYEK, NYERTES ÉRTESÍTÉSE, NYEREMÉNYEK ÁTADÁSA

5.1 A Játékban a következő nyeremény (a továbbiakban: Nyeremény) kerül kiosztásra:
• 1 db Adrienne Feller csomag, melynek értéke 17272 Ft.
Tartalma: 1 db Madeleine hidratálóbalzsam 1 db Madeleine testápoló balzsam

5.2 A Nyeremény másra át nem ruházható, és készpénzre nem váltható.

5.3 A Szervező a Nyeremény nyertesét legkésőbb 2018. május 25. napján legkésőbb 22 óra 00 percig a regisztráció során megadott e-mailben értesíti a nyerteseket (”Értesítés”), és ezzel egyidejűleg megadja az marketing@adriennefeller.com e-mail címet, melyen a Játékosnak kell jelentkeznie annak érdekében, hogy a Nyeremény elküldésének részleteit egyeztethessék. A nyertes Játékos a marketing@adriennefeller.com e-mail címen köteles az Értesítés kézhezvételét követő 5 (öt) munkanapon belül visszaigazolni az Értesítést, és az Értesítés kézhezvételét követő 8 (nyolc) munkanapon belül köteles e-mailen elküldeni a kézbesítéséhez szükséges személyes adatait (teljes név, kézbesítési cím, telefonszám), valamint a Szervező által a kézbesítéshez kért egyéb adatokat, továbbá külföldre történő kézbesítés esetén átutalni a Szervező által megadott számlaszámra a külföldi postai kézbesítés várható költségeit. . Amennyiben a nyertes a fenti határidőn belül az Értesítést nem igazolja vissza, illetve a kért adatokat nem adja meg, úgy a nyertes Játékos Pályázata kizárásra kerül, azaz a nyeremény nem kerül a nyertes Játékos részére elküldésre.

5.4 A nyertes Játékos nem jogosult a Nyeremény átvételére, ha Weboldal profilja az 5.3 pont szerinti egyeztetés során vagy annak megkezdése előtt törlésre kerül.

5.5 A nyertes Játékosnak a Nyereményt a Szervező postai úton juttatja el a Játékos által az Értesítés visszaigazolásban megadott magyarországi címre (a 6. pontban foglaltak figyelembe vételével). Szervező a Nyeremény kézbesítését egyszer kísérli meg az Értesítés visszaigazolásától számított 90 ( kilencven) naptári napon belül. A nyertes Játékos köteles együttműködni annak érdekében, hogy a Nyeremény átadására legkésőbb a jelen pontban írt határidőben sor kerüljön. Ha ezen együttműködési kötelezettségének a nyertes Játékos nem tesz eleget, úgy ezen körülmény a Szervező terhére nem értékelhető. A Szervező a Nyeremény átvételére újabb lehetőséget nem tud biztosítani, és nem biztosítja a Nyeremény személyes átvételének lehetőségét.

5.6 A Szervező kizárja a Játékból azt a Pályázatot, amelyre nézve az azt beküldő Játékos részére a Nyereményt azért nem lehet átadni, mert a Pályázatán, illetve az Értesítés visszaigazolásában feltüntetett személyes adatok nem valósak, hiányosak vagy tévesek, vagy a Pályázatot beküldő Játékos egyéb okból nem felel meg a jelen szabályzatban leírt személyi feltételeknek. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli.

6. ADÓZÁS, KÖLTSÉGVISELÉS
A Nyereményhez tartozó esetleges SZJA fizetési kötelezettséget a Szervező viseli. Szervezőt a Nyeremény fentiek szerinti átadásán és adóvonzata kiegyenlítésén kívül további kötelezettség nem terheli. Szervező viseli a Nyereménynek Magyarország területén belüli, egyszeri postai kézbesítését. Szervező nem vállalja a Nyeremény külföldre történő küldésének költségét. Amennyiben a Nyertes Magyarországon kézbesítési címmel nem rendelkezik, a Nyeremény kizárólag abban az esetben kerül részére elküldésre, ha előlegezi a külföldre történő továbbítás várható költségeit.
7. INFORMÁCIÓ A JÁTÉKRÓL
A Játékról részletes információk a „Adrienne Feller” weboldalon oldalon érhetők el.

8. ADATVÉDELEM, SZEMÉLYHEZ FŰZŐDŐ JOGOK

8.1 A jelen Játékban történő részvétellel kapcsolatos adatszolgáltatás önkéntes. Azok, akik a Játékban részt vesznek, tudomásul veszik és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy

8.1.1 Szervező a megadott személyes adataikat a Játékkal összefüggésben, a Játék időtartama alatt és után a Nyeremény átadása céljából, kapcsolattartás és adminisztráció céljából kezelje, illetve feldolgozza;

8.1.2 nyertesség esetén nevüket a Szervező minden további feltétel és ellenérték nélkül, kizárólag a Játékkal kapcsolatosan nyilvánosságra hozza;

8.1.3 Játékosokról és a Nyeremény átadásáról kép-, hang- és filmfelvétel is készüljön, amelyet a Szervező a Szervező termékeinek és szolgáltatásainak ajánlásában valamint hirdetéseiben minden további külön hozzájárulás és ellenszolgáltatás nélkül, továbbá térbeli és időbeli korlátozás nélkül akár egészében, akár részleteiben felhasználja a személyiségi jogok maradéktalan betartása mellett; és

8.1.4 részvételükkel minden tekintetben, kifejezetten elfogadják a Játékszabályzat minden rendelkezését. A megadott adatok kezelője a Szervező, mint adatkezelő. Szervező adatkezelési nyilvántartási számának beszerzése folyamatban van.

8.2 Szervező szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik. Szervező bármikor lehetőséget biztosít a Játékosnak arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje azok törlését, zárolását vagy helyesbítését, továbbá az adatkezelés korlátozását az alábbi címen: 1036 Budapest, Perc utca 2. vagy az info@adriennefeller.com email címen. Ezenkívül a Játékost megilleti a személyes adatai kezelése elleni tiltakozás joga is. Amennyiben a tiltakozása alapján Szervező által meghozott döntéssel nem ért egyet, úgy a Játékos bírósághoz fordulhat. Az adatok harmadik személy részére nem kerülnek továbbításra. 8.3 A Játékos tudomásul veszi, hogy a Játékból való kizáráshoz vezet, ha a Játék lebonyolításához szükséges adatok törlését a Nyeremény átadása előtt kérelmezi.

9. VEGYES RENDELKEZÉSEK

9.1 A Pályázatok hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, e-mail cím elírása, téves vagy nem valós adat feltüntetése, stb.), és ebből eredően a Nyeremények átadásának elmaradásáért vagy késedelméért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal.

9.2 A Szervező a Nyeremény tekintetében minőségi felelősséget nem vállal, a nyertes Játékos ilyen igényét jogszabályi keretek között a Nyeremény gyártójával, illetve forgalmazójával szemben érvényesítheti. Amennyiben a nyertes Játékos a Nyereménye a jelen Játékszabályzat szerint nem kerül kézbesítésre, azt a továbbiakban a Szervezőtől nem követelheti.

9.3 A Szervező kizárja a felelősségét minden, a www.adriennefeller.com Weboldalt, illetve az azt működtető szervert ért külső, ún. SQL támadások, illetve a telefonhálózatot ért támadások, meghibásodás esetére. Tehát amennyiben a Weboldalt, illetve szervert vagy a kiszolgáló hálózatot ért támadás folytán a Játékosok téves rendszerüzeneteket kapnak nyereményeiket, a nyertes/nem nyertes státuszukat, stb. illetően, úgy ezen esetekre a Szervező semminemű felelősséget nem vállal.

9.4 Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely Játékos részéről bármilyen (számítógépes) manipulációt, tömegesen generált e-mailcímek, weboldal profilok létrehozását, illetve a Játék szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást tapasztal vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a Játékost azonnali hatállyal kizárja a játékból.

9.5 Ha a Játékos adatfeltöltés vagy játék, illetve a Nyeremény átvétele közben bezárja a böngésző ablakot vagy, ha a kapcsolat (bármely okból) megszakad a kiszolgáló webhelyével, abban az esetben az adatok elvesztéséért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal.

9.6 Szervező kizárja a felelősségét a weboldal rajta kívülálló okokból történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt a honlap nem vagy korlátozottan használható, ugyanakkor haladéktalanul megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárja, illetve megszüntesse.

9.7 A Játék semmilyen módon nem szponzorált a Facebook által, illetve semmilyen tekintetben nem kapcsolódik a Facebook-hoz. Az adatszolgáltatás nem a Facebook részére, hanem a Szervező részére történik.

9.8 Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékszabályzatot indokolt esetben bármikor megváltoztassa. Az erre vonatkozó tájékoztatást a Szervező a Játék egyéb közleményeivel azonos nyilvánosságot biztosítva közzéteszi.

Budapest, 2017.04.25.

Adrienne Feller Cosmetics Zrt.

Szervező